Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

muszka
3679 92a9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaboskapersi boskapersi
muszka
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viaboskapersi boskapersi
muszka

March 07 2017

muszka
I also like to live dangerously.

March 06 2017

muszka
0001 f3ab
6584 528c 500
Reposted fromturquoise turquoise viaboskapersi boskapersi

February 28 2017

muszka
muszka
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaSTYLTE STYLTE

February 13 2017

muszka
7018 c340
no właśnie!
muszka
1253 4b99 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaSTYLTE STYLTE
muszka
muszka
9196 f1a1 500
Reposted fromrol rol viamariola mariola
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viamariola mariola

May 24 2015

muszka
6912 2fcb 500
Reposted frompesy pesy viapeache peache
muszka
Kraków. Miasto Poezji.
Reposted fromszszsz szszsz viapeache peache
muszka
Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie – i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Musierowicz
muszka
2877 792d 500
Tatry
Reposted frombarock barock viarabarbarowy rabarbarowy
muszka
0419 0ef0 500
Reposted fromMadridista Madridista viapeache peache
muszka
Reposted fromteijakool teijakool viarabarbarowy rabarbarowy
muszka
7788 5f66
Matrioszka:))))
Reposted fromIriss Iriss viarabarbarowy rabarbarowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl